โรงสีข้าวแห่งใหม่ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

news

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นประธานในพิธีไถในพระตำหนักจิตรลดารโหฐานซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ กษัตริย์ได้ทำพิธีที่นาข้าวและฟาร์มในวังก่อนที่จะไปเป็นประธานในพิธีที่สนามหลวงจัดขึ้นเพื่อทำเครื่องหมายวันไถนา หลังจากพระราชาเสด็จจากไปแล้วเจ้าหญิงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมหลายโครงการที่กำลังได้รับการปรับปรุง

รวมถึงโรงสีข้าวแห่งใหม่และฟาร์มโคนม เจ้าหญิงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมนิทรรศการข้าวเรื่อง“ ตามรอยเท้าพ่อ” ที่ห้องโถงนิทรรศการกรมข้าว
โครงการในวังจิตรลดาเริ่มต้นโดยรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดโครงการเกษตรหลายโครงการเป็นแบบจำลองและอนุญาตให้คนสังเกตการณ์การทำงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีไถในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

Comments are closed.